Nyhed

Ændringsforslag af vedtægter

Bestyrelses foreslår nedenstående ændringer af vedtægter ved generalforsamlingen 2022.

Evt. spørgsmål eller bemærkninger kan sendes til formanden på formand@biologiforbundet.dk

§2

Forbundets formål er:

  • At fremme biologisk oplysning og indsigt hos befolkningen
  • At fremme børn, unge og voksnes indsigt i, glæde ved og viden om biologi og natur
  • At styrke skolens undervisning i fag og emner med biologisk indhold
  • At arbejde for, at tanker om naturforståelse, miljøbeskyttelse og bæredygtighed integreres i skolens undervisning og hverdag
  • At formidle samarbejde mellem forskellige skoleformer, institutioner og foreninger om fremme af biologi, miljø- og sundhedsundervisning
  • At fremme samarbejde mellem forskellige skoleformer, institutioner og foreninger om biologi-, miljø- og sundhedsundervisning
  • At øge offentlighedens forståelse for, at biologisk viden er nødvendig for at forstå og tage stilling til spørgsmål af såvel erkendelsesmæssig som teknologisk, miljø- og sundhedsmæssig art.
  •  

§8

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Institutionsmedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til valgene ved generalforsamlinger.

Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.

…..

§9

Lovændringer kan kun forelægges til vedtagelse på en ordinær generalforsamling. 

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af love eller opløsning af forbundet kræves, at 2/3 af forbundets stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for forslaget. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af stemmeberettigede medlemmerne eller opnås det nødvendige flertal ikke, indkaldes medlemmerne snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal af de stemmeberettigede fremmødte.

§10

…..

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Biologiforbundet tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§11

En tredjedel af bestyrelsen er hvert år på valg. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, suppleanter for et år ad gangen.

Valgperioden går fra 1. oktober til 30. september.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen.

§13

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt registreret revisor.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.