Vedtægter

Biologiforbundet blev dannet og lovene enstemmigt vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. maj 1971 på Brogården, Middelfart.

§1

Forbundets navn er Biologiforbundet. Landsforbund for lærere, biologer og andre biologiinteresserede. 


§2

Forbundets formål er:

At fremme børn, unge og voksnes indsigt i, glæde ved og viden om biologi og natur

At styrke skolens undervisning i fag og emner med biologisk indhold

At arbejde for, at tanker om naturforståelse, miljøbeskyttelse og bæredygtighed integreres i skolens undervisning og hverdag

At fremme samarbejde mellem forskellige skoleformer, institutioner og foreninger om biologi-, miljø- og sundhedsundervisning

At øge offentlighedens forståelse for, at biologisk viden er nødvendig for at forstå og tage stilling til spørgsmål af såvel erkendelsesmæssig som teknologisk, miljø- og sundhedsmæssig art.


§3

Forbundet udgiver publikationer, der skal bringe stof af biologisk, pædagogisk og fagdidaktisk interesse. Forbundet arrangerer kurser, ekskursioner, studierejser samt andre aktiviteter af interesse for medlemmerne. Forbundet varetaget biologiens interesser over for myndigheder og organisationer. Biologiforbundet samarbejder med Danmarks Lærerforening, idet det anerkender, at Danmarks Lærerforening er den forhandlingsberettigede organisation over for myndighederne, for så vidt angår tjenstlige forhold.


§4

Som medlem kan optages enhver, der sympatiserer med forbundets formål. Bestyrelsen kan etablere regionale udvalg og arbejdsgrupper for at fremme oplysning og aktiviteter på det regionale og lokale plan.


§5

Forbundets øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. oktober, sædvanligvis i forbindelse med et kursus og meddeles skriftligt med mindst en måneds varsel. Dagsordenen, som bekendtgøres samtidig skal indeholde følgende punkter: Valg af dirigent Beretning Skriftlig fremlæggelse af det reviderede regnskab Fastsættelse af kontingent for et år af gangen Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Eventuelt For generalforsamlingen gælder i øvrigt særskilt forretningsorden.


§6

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til lovændringer skal dog være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen.


§7

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 10% af forbundets medlemmer begærer det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 måneder efter, at begæringen er fremsat.


§8

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de stemmeberettigede fremmødte.

Institutionsmedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til valgene ved generalforsamlinger.

Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke på mødet stilles forslag til behandling af nye punkter, men der kan stilles ændringsforslag til foreliggende forslag under disses behandling. Evt. ændringsforslag skal i givet fald under afstemning med det mest yderliggående forslag først. Dirigenten bestemmer i hvilken orden, der skal stemmes over ændringsforslagene. Skriftlig afstemning kan forlanges af dirigenten eller 1/10 af mødedeltagerne. (vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer se § 12).


§9

Lovændringer kan kun forelægges til vedtagelse på en ordinær generalforsamling. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af love eller opløsning af forbundet kræves, at 2/3 af forbundets stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for forslaget. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af de stemmeberettigede medlemmerne eller opnås det nødvendige flertal ikke, indkaldes medlemmerne snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal af de stemmeberettigede fremmødte.


§10

Forbundets daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen (jf. § 5). Bestyrelsen består af 12 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen kan invitere suppleanter, medarbejdere, medlemmer af regionale udvalg m.fl. til at deltage (uden stemmeret) i bestyrelsesmøder. Ved afstemning er formandens stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. Mindst 4 af bestyrelsens medlemmer skal være lærere for børn i den undervisningspligtige alder. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af Danmarks Lærerforening, såfremt de er berettiget til almindeligt medlemskab. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Biologiforbundet tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening.


§11

En tredjedel af bestyrelsen er hvert år på valg. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, suppleanter for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen.


§12

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter indsendes til formanden senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag vil dog også kunne fremsættes på generalforsamlingen. Det er bestyrelsens pligt at sørge for, at det fornødne antal kandidater opstilles. Kun medlemmer, der har givet tilsagn om, at de er villige til at lade sig vælge, kan opstilles. Kandidaternes navne offentliggøres sammen med dagsordenen. Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår ved skriftlig afstemning blandt de fremmødte. Der vælges først bestyrelsesmedlemmer, dernæst suppleanter. Hvert medlem skal afgive et antal stemmer svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Der må kun afgives en stemme pr. kandidat. Opstår der stemmelighed ved besættelsen af sidste mandat, foretages der bundet omvalg. Der skal da kun skrives et navn på stemmesedlen. Bringer det bundne omvalg heller ingen afgørelse, træffes denne ved lodtrækning. Valg af suppleanter foretages efter samme regler, som anvendes ved valg af bestyrelsesmedlemmer.


§13

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt registreret revisor.


§14

Udmeldelse sker til Biologiforbundets Sekretariat med gyldighed fra udgangen af regnskabsåret.


§15

Forbundets sekretær fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlinger. Referat skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Protokollen opbevares på foreningens sekretariat eller hos formanden.


§16

I tilfælde af forbundets opløsning træffes på sidste generalforsamling beslutning om anvendelse af forbundets midler i overensstemmelse med Biologiforbundets formål. Opnås den vedtægtsmæssige fornødne tilslutning til forbundets opløsning, men ikke til beslutning om, til hvem midlerne skal overdrages, henskydes afgørelsen til Miljøministeriet.


Lovene er ændret på generalforsamlingerne i Silkeborg d. 27. august 1983, i Roskilde d. 25. august 1984, i Skælskør d. 15. september 2001, i Middelfart 2013 og Odense 12. juni 2022

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.